Naruto (2002)

8.2
2002
24min

Genre: Animation , Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Thriller

Plot: Follows the struggles of three young ninjas - Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha and Sakura Haruno - as they go through their training. Follows the struggles of three young ninjas - Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha and Sakura Haruno - as they go through their training. Read More

S22E21

Season

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Episode 21: S22E21
Episode 20: S22E20
Episode 19: S22E19
Episode 18: S22E18
Episode 17: S22E17
Episode 16: S22E16
Episode 15: S22E15
Episode 14: S22E14
Episode 13: S22E13
Episode 12: S22E12
Episode 11: S22E11
Episode 10: S22E10
Episode 9: S22E09
Episode 8: S22E08
Episode 7: S22E07
Episode 6: S22E06
Episode 5: S22E05
Episode 4: S22E04
Episode 3: S22E03
Episode 2: S22E02
Episode 1: S22E01
Episode 8: S21E08
Episode 7: S21E07
Episode 6: S21E06
Episode 5: S21E05
Episode 4: S21E04
Episode 3: S21E03
Episode 2: S21E02
Episode 1: S21E01
Episode 24: S20E24
Episode 23: S20E23
Episode 22: S20E22
Episode 21: S20E21
Episode 20: S20E20
Episode 19: S20E19
Episode 18: S20E18
Episode 17: S20E17
Episode 16: S20E16
Episode 15: S20E15
Episode 14: S20E14
Episode 13: S20E13
Episode 12: S20E12
Episode 11: S20E11
Episode 10: S20E10
Episode 9: S20E09
Episode 8: S20E08
Episode 7: S20E07
Episode 6: S20E06
Episode 5: S20E05
Episode 4: S20E04
Episode 3: S20E03
Episode 2: S20E02
Episode 1: S20E01
Episode 14: S19E14
Episode 13: S19E13
Episode 12: S19E12
Episode 11: S19E11
Episode 10: S19E10
Episode 9: S19E09
Episode 8: S19E08
Episode 7: S19E07
Episode 6: S19E06
Episode 5: S19E05
Episode 4: S19E04
Episode 3: S19E03
Episode 2: S19E02
Episode 1: S19E01
Episode 19: S18E19
Episode 18: S18E18
Episode 17: S18E17
Episode 16: S18E16
Episode 15: S18E15
Episode 14: S18E14
Episode 13: S18E13
Episode 12: S18E12
Episode 11: S18E11
Episode 10: S18E10
Episode 9: S18E09
Episode 8: S18E08
Episode 7: S18E07
Episode 6: S18E06
Episode 5: S18E05
Episode 4: S18E04
Episode 3: S18E03
Episode 2: S18E02
Episode 1: S18E01
Episode 32: S17E32
Episode 31: S17E31
Episode 30: S17E30
Episode 29: S17E29
Episode 28: S17E28
Episode 27: S17E27
Episode 26: S17E26
Episode 25: S17E25
Episode 24: S17E24
Episode 23: S17E23
Episode 22: S17E22
Episode 21: S17E21
Episode 20: S17E20
Episode 19: S17E19
Episode 18: S17E18
Episode 17: S17E17
Episode 16: S17E16
Episode 15: S17E15
Episode 14: S17E14
Episode 13: S17E13
Episode 12: S17E12
Episode 11: S17E11
Episode 10: S17E10
Episode 9: S17E09
Episode 8: S17E08
Episode 7: S17E07
Episode 6: S17E06
Episode 5: S17E05
Episode 4: S17E04
Episode 3: S17E03
Episode 2: S17E02
Episode 1: S17E01
Episode 13: S16E13
Episode 12: S16E12
Episode 11: S16E11
Episode 10: S16E10
Episode 9: S16E09
Episode 8: S16E08
Episode 7: S16E07
Episode 6: S16E06
Episode 5: S16E05
Episode 4: S16E04
Episode 3: S16E03
Episode 2: S16E02
Episode 1: S16E01
Episode 28: S15E28
Episode 27: S15E27
Episode 26: S15E26
Episode 25: S15E25
Episode 24: S15E24
Episode 23: S15E23
Episode 22: S15E22
Episode 21: S15E21
Episode 20: S15E20
Episode 19: S15E19
Episode 18: S15E18
Episode 17: S15E17
Episode 16: S15E16
Episode 15: S15E15
Episode 14: S15E14
Episode 13: S15E13
Episode 12: S15E12
Episode 11: S15E11
Episode 10: S15E10
Episode 9: S15E09
Episode 8: S15E08
Episode 7: S15E07
Episode 6: S15E06
Episode 5: S15E05
Episode 4: S15E04
Episode 3: S15E03
Episode 2: S15E02
Episode 1: S15E01
Episode 25: S14E25
Episode 24: S14E24
Episode 23: S14E23
Episode 22: S14E22
Episode 21: S14E21
Episode 20: S14E20
Episode 19: S14E19
Episode 18: S14E18
Episode 17: S14E17
Episode 16: S14E16
Episode 15: S14E15
Episode 14: S14E14
Episode 13: S14E13
Episode 12: S14E12
Episode 11: S14E11
Episode 10: S14E10
Episode 9: S14E09
Episode 8: S14E08
Episode 7: S14E07
Episode 6: S14E06
Episode 5: S14E05
Episode 4: S14E04
Episode 3: S14E03
Episode 2: S14E02
Episode 1: S14E01
Episode 35: S13E35
Episode 34: S13E34
Episode 33: S13E33
Episode 32: S13E32
Episode 31: S13E31
Episode 30: S13E30
Episode 29: S13E29
Episode 28: S13E28
Episode 27: S13E27
Episode 26: S13E26
Episode 25: S13E25
Episode 24: S13E24
Episode 23: S13E23
Episode 22: S13E22
Episode 21: S13E21
Episode 20: S13E20
Episode 19: S13E19
Episode 18: S13E18
Episode 17: S13E17
Episode 16: S13E16
Episode 15: S13E15
Episode 14: S13E14
Episode 13: S13E13
Episode 12: S13E12
Episode 11: S13E11
Episode 10: S13E10
Episode 9: S13E09
Episode 8: S13E08
Episode 7: S13E07
Episode 6: S13E06
Episode 5: S13E05
Episode 4: S13E04
Episode 3: S13E03
Episode 2: S13E02
Episode 1: S13E01
Episode 18: S12E18
Episode 17: S12E17
Episode 16: S12E16
Episode 15: S12E15
Episode 14: S12E14
Episode 13: S12E13
Episode 12: S12E12
Episode 11: S12E11
Episode 10: S12E10
Episode 9: S12E09
Episode 8: S12E08
Episode 7: S12E07
Episode 6: S12E06
Episode 5: S12E05
Episode 4: S12E04
Episode 3: S12E03
Episode 2: S12E02
Episode 1: S12E01
Episode 24: S11E24
Episode 23: S11E23
Episode 22: S11E22
Episode 21: S11E21
Episode 20: S11E20
Episode 19: S11E19
Episode 18: S11E18
Episode 17: S11E17
Episode 16: S11E16
Episode 15: S11E15
Episode 14: S11E14
Episode 13: S11E13
Episode 12: S11E12
Episode 11: S11E11
Episode 10: S11E10
Episode 9: S11E09
Episode 8: S11E08
Episode 7: S11E07
Episode 6: S11E06
Episode 5: S11E05
Episode 4: S11E04
Episode 3: S11E03
Episode 2: S11E02
Episode 1: S11E01
Episode 22: S10E22
Episode 21: S10E21
Episode 20: S10E20
Episode 19: S10E19
Episode 18: S10E18
Episode 17: S10E17
Episode 16: S10E16
Episode 15: S10E15
Episode 14: S10E14
Episode 13: S10E13
Episode 12: S10E12
Episode 11: S10E11
Episode 10: S10E10
Episode 9: S10E09
Episode 8: S10E08
Episode 7: S10E07
Episode 6: S10E06
Episode 5: S10E05
Episode 4: S10E04
Episode 3: S10E03
Episode 2: S10E02
Episode 1: S10E01
Episode 21: S09E21
Episode 20: S09E20
Episode 19: S09E19
Episode 18: S09E18
Episode 17: S09E17
Episode 16: S09E16
Episode 15: S09E15
Episode 14: S09E14
Episode 13: S09E13
Episode 12: S09E12
Episode 11: S09E11
Episode 10: S09E10
Episode 9: S09E09
Episode 8: S09E08
Episode 7: S09E07
Episode 6: S09E06
Episode 5: S09E05
Episode 4: S09E04
Episode 3: S09E03
Episode 2: S09E02
Episode 1: S09E01
Episode 24: S08E24
Episode 23: S08E23
Episode 22: S08E22
Episode 21: S08E21
Episode 20: S08E20
Episode 19: S08E19
Episode 18: S08E18
Episode 17: S08E17
Episode 16: S08E16
Episode 15: S08E15
Episode 14: S08E14
Episode 13: S08E13
Episode 12: S08E12
Episode 11: S08E11
Episode 10: S08E10
Episode 9: S08E09
Episode 8: S08E08
Episode 7: S08E07
Episode 6: S08E06
Episode 5: S08E05
Episode 4: S08E04
Episode 3: S08E03
Episode 2: S08E02
Episode 1: S08E01
Episode 8: S07E08
Episode 7: S07E07
Episode 6: S07E06
Episode 5: S07E05
Episode 4: S07E04
Episode 3: S07E03
Episode 2: S07E02
Episode 1: S07E01
Episode 31: S06E31
Episode 30: S06E30
Episode 29: S06E29
Episode 28: S06E28
Episode 27: S06E27
Episode 26: S06E26
Episode 25: S06E25
Episode 24: S06E24
Episode 23: S06E23
Episode 22: S06E22
Episode 21: S06E21
Episode 20: S06E20
Episode 19: S06E19
Episode 18: S06E18
Episode 17: S06E17
Episode 16: S06E16
Episode 15: S06E15
Episode 14: S06E14
Episode 13: S06E13
Episode 12: S06E12
Episode 11: S06E11
Episode 10: S06E10
Episode 9: S06E09
Episode 8: S06E08
Episode 7: S06E07
Episode 6: S06E06
Episode 5: S06E05
Episode 4: S06E04
Episode 3: S06E03
Episode 2: S06E02
Episode 1: S06E01
Episode 24: S05E24
Episode 23: S05E23
Episode 22: S05E22
Episode 21: S05E21
Episode 20: S05E20
Episode 19: S05E19
Episode 18: S05E18
Episode 17: S05E17
Episode 16: S05E16
Episode 15: S05E15
Episode 14: S05E14
Episode 13: S05E13
Episode 12: S05E12
Episode 11: S05E11
Episode 10: S05E10
Episode 9: S05E09
Episode 8: S05E08
Episode 7: S05E07
Episode 6: S05E06
Episode 5: S05E05
Episode 4: S05E04
Episode 3: S05E03
Episode 2: S05E02
Episode 1: S05E01
Episode 17: S04E17
Episode 16: S04E16
Episode 15: S04E15
Episode 14: S04E14
Episode 13: S04E13
Episode 12: S04E12
Episode 11: S04E11
Episode 10: S04E10
Episode 9: S04E09
Episode 8: S04E08
Episode 7: S04E07
Episode 6: S04E06
Episode 5: S04E05
Episode 4: S04E04
Episode 3: S04E03
Episode 2: S04E02
Episode 1: S04E01
Episode 18: S03E18
Episode 17: S03E17
Episode 16: S03E16
Episode 15: S03E15
Episode 14: S03E14
Episode 13: S03E13
Episode 12: S03E12
Episode 11: S03E11
Episode 10: S03E10
Episode 9: S03E09
Episode 8: S03E08
Episode 7: S03E07
Episode 6: S03E06
Episode 5: S03E05
Episode 4: S03E04
Episode 3: S03E03
Episode 2: S03E02
Episode 1: S03E01
Episode 21: S02E21
Episode 20: S02E20
Episode 19: S02E19
Episode 18: S02E18
Episode 17: S02E17
Episode 16: S02E16
Episode 15: S02E15
Episode 14: S02E14
Episode 13: S02E13
Episode 12: S02E12
Episode 11: S02E11
Episode 10: S02E10
Episode 9: S02E09
Episode 8: S02E08
Episode 7: S02E07
Episode 6: S02E06
Episode 5: S02E05
Episode 4: S02E04
Episode 3: S02E03
Episode 2: S02E02
Episode 1: S02E01
Episode 220: Tabidachi
Episode 219: Yomigaetta kyuukyoku heiki
Episode 218: Fuujiwareta suna Suiko no hangeki
Episode 217: Suna no doumeikoku Konoha no shinobi
Episode 216: Kieta takumi Nerawareta Shukaku
Episode 215: Keshisaritai kako
Episode 214: Torimodoshita genjitsu
Episode 213: Ushinawareta kioku
Episode 212: Sorezore no michi
Episode 211: Honoo no kioku
Episode 210: Mayoi no mori
Episode 209: Teki wa 'Shinobazu'
Episode 208: Meiki Kachou fuugetsu no omosa
Episode 207: Fujirareta hazu no nouryoku
Episode 206: Genjutsu-ka genjitsu-ka Gokan wo seisuru mono
Episode 205: Kurenai no gokuhi ninmu: San-daime tono yakusoku
Episode 204: Nerawareta Yakumo Fuuin sareta nouryoku
Episode 203: Kurenai no ketsudan Torinokosareta dai 8-han
Episode 202: Honjitsu happyou! Ase to namida no besuto 5! Otanoshimi no bangai-hen mo aru-ttebayo supesharu
Episode 201: Tajuu torappu Hokai no kauntodaun
Episode 200: Geneki baribari! Saikyou no suketto
Episode 199: Mato hazure miete kita hyouteki
Episode 198: Anbu mo oteage Naruto no kioku
Episode 197: Dai pinchi! Konoha no 11-nin zen'in shuugou
Episode 196: Namida no gekitotsu! Nekketsu shitei taiketsu
Episode 195: Daisan no choujuu, saidai no raibaru
Episode 194: Kaiki norowareta yuureijou
Episode 193: Biba doujou yaburi! Seishun wa bakuhatsu da
Episode 192: Ino zekkyou! Pocchari paradaisu
Episode 191: Shi no senkoku 'Kumori tokidoki hare'
Episode 190: Byakugan wa mita! Jiki tsukai no shikaku
Episode 189: Chikasui mujinzou no ningu
Episode 188: Fukakai nerawareta gyoushonin
Episode 187: Kaigyô!! Konoha hikkoshi sentâ
Episode 186: Warau Shino
Episode 185: Konohagakure no densetsu Onbaa wa jitsuzai shita!!
Episode 184: Inuzuka Kiba no nagâi ichinichi
Episode 183: Hoshi wa kagayaki o mashite
Episode 182: Saikai Nokosareta jikan
Episode 181: Hoshikage Houmurisarareta shinjutsu
Episode 180: Hijutsu Kujaku myouhou no daishou
Episode 179: Natsuhiboshi, Omoide no komoriuta
Episode 178: Deai 'Hoshi' no na o motsu shounen
Episode 177: Oh!? Purîzu Misutâ Posutoman
Episode 176: Shissou, meisou, jiguzagusou! Otte owarete machigaete
Episode 175: Koko hore wan wan! Maizoukin o sagase
Episode 174: Arienêttebayo! Serebu ninpou Kinton no jutsu
Episode 173: Kaisen Tokihanatareta pawâ
Episode 172: Zetsubou Hikisakareta hâto
Episode 171: Sennyuu Shikumareta torappu
Episode 170: Shougeki Tozasareta doa
Episode 169: Kioku Ushinawareta pêji
Episode 168: Moero Zundou! Mazete nobashite yude agero!
Episode 167: Shirasagi no habataku jikan
Episode 166: Todomatta mama no jikan
Episode 165: Naruto shisu
Episode 164: Ososugita suketto
Episode 163: Sakushi Koumei no omowaku
Episode 162: Shiroki noroi no musha
Episode 161: Sankyaku kenzan Ao no Yajuu? Moujuu? ...Chinjuu?
Episode 160: Eru ka erareru ka!? Okkêdera no kettou
Episode 159: Teki ka mikata ka!? Kouya no shoukin kasegi
Episode 158: Minna ore ni tsuitekoi! Ase to namida no takurami dai sabaibaru
Episode 157: Hashire!!! Seimei no karê
Episode 156: Gyakushuu no raiga
Episode 155: Shinobi yoru an'un
Episode 154: Byakugan no tenteki
Episode 153: Kokoro ni todoke! Ai no tekken
Episode 152: Sei aru mono e no sousoukyoku
Episode 151: Moeyo Byakugan! Kore ga watashi no nindou yo
Episode 150: Damashite bakashite damasarete! Souzetsu mushi mushi dai batoru
Episode 149: Doko ga chigaunosa!? Mushi tte onaji ni mienaika
Episode 148: Choutsubiryoku ni akamaru mo shitto! Maboroshi no bikouchuu o sagase
Episode 147: Innen no taiketsu! Omae ni ore wa taosanee
Episode 146: Nokosareta yabou Orochimaru no kage
Episode 145: Sakuretsu! Nyû fômêshon inoshikachou
Episode 144: Shinsei sanningumi Futari to ippiki!
Episode 143: Hashire Tonton! Omae no hana ga tayori dattebayo
Episode 142: Genkai shisetsu no san'akunin
Episode 141: Sakura no ketsui
Episode 140: Futatsu no kodou Kabuto no wana
Episode 139: Kyoufu! Orochimaru no yakata
Episode 138: Kiyoki uragiri Hakanaki negai
Episode 137: Bugaisha no machi Fuuma ichizoku no kage
Episode 136: Sennyuu sousa!? Tsu ni kita kita chou S kyuu ninmu
Episode 135: Mamorenakatta yakusoku
Episode 134: Namidaame no ketsumatsu
Episode 133: Namida no houkou! Omae wa ore no tomodachi da
Episode 132: Tomoyo!
Episode 131: Kaigen Mangekyou sharingan no himitsu
Episode 130: Chichi to ko Hibiwareta kamon
Episode 129: Itachi to Sasuke Toosugiru sonzai
Episode 128: Todokanai sakebi
Episode 127: Shuunen no ichigeki! Sawarabi no mai
Episode 126: Saikyou taiketsu! Gaara vs Kimimaro!!
Episode 125: Konoha doumeikoku Suna no shinobi
Episode 124: Yajuu sakuretsu! Hajikero futtobe tsukinukero!
Episode 123: Konoha no aoki yajuu kenzan!
Episode 122: Feiku! Otoko Shikamaru Kishi kaisei no kake
Episode 121: Sorezore no tatakai
Episode 120: Unare! Hoero! Kyuukyoku no taggu
Episode 119: Shissaku! Aratanaru teki
Episode 118: Dakkan: Ma ni awanakatta utsuwa
Episode 117: Makerarenai riyuu
Episode 116: Shikai 360 do Byakugan no shikaku
Episode 115: Omae no aite wa kono ore da!
Episode 114: Saraba tomo yo...! Sore demo ore wa shinjiteru
Episode 113: Pawâ zenkai! Moero chouji
Episode 112: Ikinari nakamaware? Shikamaru shoutai pinchi
Episode 111: Sesshoku Otoyoninshuu no jitsuryoku
Episode 110: Kessei! Teppeki no fômêshon
Episode 109: Oto no sasoi
Episode 108: Mienai kiretsu
Episode 107: Omae to tatakaitai! Tsui ni gekitotsu, Sasuke vs Naruto
Episode 106: Todokuka Idate! Shinnen no rasuto supâto
Episode 105: Gôru chokuzen! Raimei todoroku daigekitou
Episode 104: Hashire Idate! Arashi o yobu haran no Nagishima!!
Episode 103: Naruto gekichin!? Inbou uzumaku daiunabara
Episode 102: Iza shinninmu Giri to jinjou to chakoku o sukue!
Episode 101: Mitai, shiritai, tashikametai Kakashi sensei no sugao
Episode 100: Nekketsu shitei no kizuna ~ otoko ga nindô o tsuranuku toki ~
Episode 99: Hi no ishi o tsugumono
Episode 98: Ninja wo yamero! Tsunade no tsûkoku
Episode 97: Naruto no yukemuri chin dôchû
Episode 96: Sansukumi no tatakai
Episode 95: Godaime Hokage inochi o kaketa tatakai!
Episode 94: Kurae! Ikari no Rasengan
Episode 93: Kôshô ketsuretsu!!
Episode 92: YES ka! NO ka! Tsunade no kaitô
Episode 91: Shodai Hokage no isan Shi o yobu kubikazari
Episode 90: Ikari bakuhatsu! Yurusanêttebayo
Episode 89: Hamon
Episode 88: Konoha mâku to hitai ate
Episode 87: Konjou!!! Warero mizufuusen
Episode 86: Shugyou kaishi Ore wa zettê tsuyokunaru!
Episode 85: Orokanaru otouto yo urame, nikume!
Episode 84: Unare Chidori Hoero Sasuke
Episode 83: Oo, nô! Jiraiya no jonan, Naruto no sainan
Episode 82: Sharingan vs Sharingan!!
Episode 81: Asagiri no kikyou
Episode 80: Sandaime yo, towa ni......!!
Episode 79: Rimitto bucchigiri!: Hikari to yami
Episode 78: Bakuhatsu! Korezo Naruto ninpouchô
Episode 77: Hikari to yami Gaara to iu na
Episode 76: Tsukiyo no ansatsusha
Episode 75: Genkai o koete... Sasuke no ketsudan!!
Episode 74: Kyoukaku! Gaara no shoutai
Episode 73: Kinjutsu ougi! 'Shiki fuujin'
Episode 72: Hokage no ayamachi Kamen ni shita no sugao
Episode 71: Kokon musou! 'Hokage' to iu reberu no tatakai
Episode 70: Nigegoshi No.1 Mendokusê ga yarukkyanee!!
Episode 69: Mattemashita! A ranku ninmu dattebayo!!
Episode 68: 'Konoha Kuzushi' Shidou!
Episode 67: Date ni okureta wake ja nai! Kyuukyoku ougi Chidori tanjou!!
Episode 66: Arashi o yobu otoko!! Sasuke no Gejimayu-ryuu taijutsu!
Episode 65: Gekitotsu! Konoha mai suna ugomeku toki
Episode 64: Kumo wa ii naa... yaruki zero no otoko
Episode 63: Shikkaku!? Kiken! Maedaoshi! Haran bukumi no daihonsen!
Episode 62: Ochikobore no sokojikara!
Episode 61: Shikaku zero! Mouhitotsu no zettai bougyo
Episode 60: Byakugan vs Kagebunshin! Ore wa zettê katsu!!
Episode 59: Môretsu môtsui môdasshu honsen kaishi dattebayo
Episode 58: Shinobi yoru ma no te! Nerawareta byoushitsu
Episode 57: Tonda! Haneta! Mogutta! Gama oyabun toujou!!
Episode 56: Sei ka shi ka!? Menkyo kaiden wa inochi gake!
Episode 55: Setsunai omoi negai wo kometa ichirin
Episode 54: Ero-sennin jikiden kuchiyose no jutsu dattebayo!!
Episode 53: Aiya shibaraku! Ero-sennin toujou!
Episode 52: Ebisu futatabi! Harenchi wa watashi ga yurushimasen zo!
Episode 51: Yami ni ugomeku kage Sasuke ni semaru kiki!
Episode 50: Aa Rokku Rî! Kore ga otoko no ikizama yo!!
Episode 49: Nekketsu ochikobore! Tsuini sakuretsu, kindan no ougi!
Episode 48: Gaara funsai!! Wakasa da! Pawâ da! Bakuhatsu da!
Episode 47: Akogare no hito no me no mae de!!
Episode 46: Byakugan kaigen!! Uchiki na Hinata no daitan ketsui!
Episode 45: Hinata sekimen! Kankyaku anguri, Naruto no oku no te
Episode 44: Akamaru sansen!! Makeinu wa docchi da?
Episode 43: Shikamaru tajitaji!? Kunoichi-tachi no atsuki tatakai
Episode 42: Besuto batoru wa shânnarô!!
Episode 41: Raibaru gekitotsu! Otome gokoro wa honki môdo
Episode 40: Isshoku sokuhatsu!! Kakashi VS Orochimaru
Episode 39: Geji mayu jerashî! 'Shishi rendan' tanjou!
Episode 38: Gokakusha nibun ni ichi!? Ikinari shiai dattebayo!!
Episode 37: Daini shiken toppa! Seizoroi rûkî nainu!
Episode 36: Bunshin taiketsu! Ore ga shuyaku dattebayo!
Episode 35: Nozoki mi genkin! Maki mono no himitsu
Episode 34: Akamaru bikkuri! Gaara, kyoui no jitsuryoku
Episode 33: Muteki no fômêshon! InoShikaCho!!
Episode 32: Sakura saku! Ketsui no ushiro sugata
Episode 31: Geki mayu puratonikku! Boku wa shinu made anata o mamoru!!
Episode 30: Yomigaere sharingan! Hissatsu Katon ryuuka no jutsu!
Episode 29: Naruto hangeki! Nigenêndattebayo!
Episode 28: Kuuka kuwareruka! Esa ni natta Naruto
Episode 27: Daini shiken sutâto! Mawari wa minna teki darake!
Episode 26: Zettai hikken! Shi no mori chokusen rupo! Konoha no gakkyu shinbun da kore!
Episode 25: Deta toko shôbu! Funbari dokoro no 10-mon-me
Episode 24: Ikinari Shikkaku? Chô nankan no dai ichi shiken
Episode 23: Kechirase raibaru! Ruki nainu zenin shugo
Episode 22: Kiai 120% nau de Rokku na chôsen-jô!
Episode 21: Nanore! Arawarenta Kyouteki tachi!!
Episode 20: Shinsho totsunyu! Chunin shiken dattebayo
Episode 19: The Demon in the Snow
Episode 18: Shinobi toiu na no dougu
Episode 17: Shiroi kako, himeta omoi
Episode 16: Kaihousareta fuuin
Episode 15: Shikai zero no tatakai, sharingan kuzushi
Episode 14: Igaisei No.1, Naruto sansen!
Episode 13: Haku no hijutsu. Makyou hyoushou
Episode 12: Kyoujou kessen! Zabuza futatabi!!
Episode 11: Eiyû no ita kuni
Episode 10: Chakura no mori
Episode 9: Sharingan no kakashi
Episode 8: Itami ni chikau ketsui
Episode 7: Kiri no ansatsusha!
Episode 6: Jûyô ninmu! Nami no kuni e chô shuppatsu!
Episode 5: Shikkaku? Kakashi no ketsuron
Episode 4: Shiren! Sabaibaru enshû
Episode 3: Shukuteki!? Sasuke to Sakura
Episode 2: Konohamaru da kore!
Episode 1: Sanjô! Uzumaki Naruto